Lånereglar og serviceerklæring

Her finn du nyttig info om kva du kan forvente av oss - og om kva vi ønskjer av deg som brukar av bibliotektenestene. 

Lånereglar

Lånekort

 • Alle frå skulepliktig alder og oppover kan få nasjonalt lånekort mot å vise legitimasjon. Her kan du bestille digitalt nasjonalt lånekort dersom du berre har lokalt kort frå før. 
 • Barn under 15 år må ha underskrift frå føresette.
 • Lånekortet er personleg og skal visast fram kvar gong du låner.
 • Meld frå dersom du flyttar eller mister lånekortet.
 • Lånekortet bruker du også som nøkkelkort for å opne døra i ubetjent opningstid. 

Lånetida 

  Bøker, lydbøker og tidsskrift    4 veker  
  E-bøker  3 veker
  Språkkurs    8 veker  
  Musikk cd-ar    4 veker  
  Film    1 veke  
  Fjernlån    Eigarbibliotekets frister  

 

Det er GRATIS å låne, men det kostar å levere for seint.

E-bøker vert automatisk innlevert om du ikkje forlengar lånetida, så der slepp du purregebyr.

  1.purring    kr 30,-  
  2.purring    kr 50,-  

 

Etter 2. purring vert det sendt rekning for det du ikkje har levert - sjå eigne satsar nedanfor.

Lånekortet blir sperra dersom du ikkje gjer opp for deg.

Kor mykje kan eg låne?

Det er ingen øvre grense for kor mykje du kan låne. Unnataket her er e-bøker, her er talet foreløpig maksimum tre utlån pr brukar.

Kva med bøker som biblioteket ikkje har?

Bøker som er utlånt kan reserverast.

Bøker vi ikkje har kan kjøpast inn eller lånast frå andre bibliotek.

Vi rettar oss etter Nasjonalbiblioteket sine retningslinjer for fjernlån. 

Kva forpliktar eg meg til?

Å ta godt vare på lånt materiell, melde frå om feil og sikre sirkulasjon ved å levere tilbake materialet innan lånefristen.  

Erstatning av tapt eller skada materiell

Etter 2. purring, eller om du mistar utlånsmateriell, får du krav om erstatning for det du ikkje har levert tilbake.

Erstatningssatsar:

Materialtype    
  Bøker   400,- 
  DVD/BD 200,- 
  Lydbøker (CD/Mp3)   400,- 
  Musikk (CD)   350,- 
Spel (Playstation, Wii, DS, Xbox) 500,- 
   

NB! Vi praktiserer også gjenkjøp, som vil seie at du kan kjøpe ny bok/film etc. til oss i staden for å betale erstatningskravet.

Serviceerklæring

Tilgjengeleg ~ imøtekomande ~ kompetent

Vi har som mål å sette brukaren først og sikre gode bibliotektenester uansett kva bibliotek brukaren vender seg til.

Du kan forvente at:

 • Du vert møtt med respekt og konfidensiell behandling av eit kompetent personale.
 • Alle tenester er gratis for alle.
 • Kostnadar kan forekomme for ved for sein innlevering og tilleggstenester som kopiering.
 • Biblioteket skal halde seg oppdatert innan relevante medier.
 • Du får umiddelbar hjelp til å finne informasjonen du treng. Svar på omfattande eller avanserte spørsmål får du seinast innan fem arbeidsdagar.
 • Du får tilgang til døgnopne katalogar og ”Mine sider”  lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Du kan søkje, bestille, hente og levere materiell i det biblioteket som høver best for deg.
 • Vi også skaffar tilgjengeleg materiell frå andre bibliotek for deg.
 • Vi tilbyr trådlaus tilgang til Internett, kopi- og utskriftsmulegheiter.
 • Vi er opne for forslag til både mediekjøp og betring av våre tenester.
 • Tenesta er regulert av lovverket. Lenke til Lov om folkebibliotek 

Biblioteket forventar at du:

 • Gjer deg kjent med utlånsreglane ovanfor.